Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) sự buộc thuyền, sự cột thuyền; sự bỏ neo
    nơi buộc thuyền; nơi bỏ neo
    thuế đậu thuyền, thuế bỏ neo