Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moonfaced /'mu:nfeist/  

  • Tính từ
    có mặt tròn như mặt trăng