Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chứng viêm mắt có chu kỳ

    * Các từ tương tự:
    moon-eyed