Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hướng tới mặt trăng