Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    với tâm tính thay đổi thất thường
    [một cách] cáu kỉnh, [một cách] ủ rũ