Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monomania /,mɒnəʊ'meiniə/  

  • Danh từ
    (y học)
    thao cuồng đơn ý

    * Các từ tương tự:
    monomaniac, monomaniacal