Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkeyishness /'mʌɳkiiʃnis/  

  • Danh từ
    trò khỉ, trò nỡm, sự bắt chước rởm