Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monkeyish /'mʌɳkiiʃ/  

  • Tính từ
    khỉ, nỡm; rởm

    * Các từ tương tự:
    monkeyishness