Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cảnh cáo trước, sự báo trước (nguy hiểm...)
    (tôn giáo) lời răn trước, lời cảnh giới
    (pháp lý) giấy gọi ra toà