Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chó lai
    cây lai; vật lai

    * Các từ tương tự:
    mongrelise, mongrelism, mongrelization, mongrelize, mongrelizer