Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moneymaking /'mʌnimeikiη/  

  • Tính từ
    hái ra tiền
    a moneymaking plan
    một kế hoạch hái ra tiền