Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

money order /'mʌniɔ:də[r]/  

  • Danh từ
    giấy uỷ nhiệm chi, bưu phiếu, ngân phiếu