Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

money market /'mʌnimɑ:kit/  

  • Danh từ
    thị trường tiền tệ

    * Các từ tương tự:
    Money market equilibrium