Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

molding /'məʊldiŋ/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như moulding