Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modesty /'mɒdəsti/  

  • Danh từ
    tính khiêm tốn, tính nhún nhường, tính nhã nhặn