Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modernism /'mɒdənizəm/  

  • Danh từ
    quan điểm hiện đại; phương pháp hiện đại (trong nghệ thuật…)