Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modern language /mɒdn 'læŋgwidʒ/  

  • Danh từ
    ngôn ngữ hiện đại (như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha…)