Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moderateness /'mɔdəritnis/  

  • Danh từ
    tính ôn hoà
    sự tiết chế, sự điều độ
    tính vừa phải, tính phải chăng