Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bộ biến điệu (ở máy điện toán)