Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modeller /'mɒdələ[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ modeler)
    người làm mô hình, người làm khuôn tượng