Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mock-heroic /'mɔkhi'rouik/  

  • Tính từ
    nửa hùng tráng nửa trào phúng (bài thơ)