Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mobility /məʊ'biləti/  

  • Danh từ
    tính di động, tính cơ động, tính lưu động

    * Các từ tương tự:
    Mobility of labor