Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mobilise /'moubilaiz/  

  • Động từ
    huy động, động viên
    động viên quân đội