Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc) dân chúng, (thuộc) quần chúng, (thuộc) thường dân
  (thuộc) đám đông hỗn tạp
  hỗn loạn, huyên náo, om sòm

  * Các từ tương tự:
  mobbishness