Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mixed farming /mikst'fɑ:miŋ/  

  • Danh từ
    công việc đồng áng kết hợp trồng trọt với chăn nuôi (ở nông trại…)