Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mixed doubles /,mikst'dʌblz/  

  • Danh từ
    trận đánh đôi nam nữ (quần vợt, bóng bàn…)