Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mixed blessing /,mikst'blesiη/  

  • Danh từ
    điều may mà cũng không may