Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tập hợp lẫn lộn người (vật) có phẩm chất khác nhau