Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vụ đánh lộn, cuộc ẩu đả