Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misunderstandingly /'misʌndə'stændiɳli/  

  • phó từ
    do hiểu lầm, hiểu lầm
    do bất hoà, bất hoà