Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (misunderstood)
    hiểu lầm, hiểu sai

    * Các từ tương tự:
    misunderstanding, misunderstandingly