Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistrustfulness /'mis'trʌstfulnis/  

  • Danh từ
    sự không tin, sự nghi ngờ, tính ngờ vực, tính hồ nghi