Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistrustfully /,mis'trʌstfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tin, [một cách] ngờ vực, [một cách] hồ nghi