Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistruster /'mis'trʌstə/  

  • Danh từ
    người không tin, người nghi ng