Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    gọi tên sai, dùng thuật ngữ sai