Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistakenness /mis'teikənnis/  

  • Danh từ
    tính chất sai lầm
    sự hiểu sai, sự hiểu lầm