Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũng missis)
  bà xã, vợ
  how's the missus?
  Bà xã anh thế nào?
  (lóng) bà; thưa bà (dùng trong câu thưa gửi)
  are these your kids, missus?
  Đây có phải là mấy cháu bé của bà không thưa bà?