Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

missing link /'misiɳliɳk/  

  • Danh từ
    vật thiếu trong một bộ
    (động vật học) dạng người vượt quá đ