Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misreport /'misri'pɔ:t/  

  • Danh từ
    bản báo cáo sai, bản báo cáo láo