Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misreckon /'mis'rekən/  

  • Ngoại động từ
    tính sai