Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misquote /,mis'kwəʊt/  

  • Động từ
    trích dẫn sai
    you misquote me (what I said)
    anh đã trích dẫn sai những gì tôi đã nói