Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misplace /,mis'pleis/  

 • Động từ
  (thường trong câu bị động)
  để không đúng chỗ (đen, bóng)
  tôi đã để kính của tôi không đúng chỗ rồi, không có trong xắc của tôi
  sự khâm phục đặt không đúng chỗ
  một nhận xét không đúng chỗ