Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mismanager /'mis'mænidʤə/  

  • Danh từ
    người quản lý tồi