Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường trại)
    để thất lạc, để lẫn mất (giấy tờ…)
    Hình như tôi để thất lạc hộ chiếu đâu rồi đấy, anh có trông thấy đâu không?