Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misinterpreter /'misin'tə:pritə/  

  • Danh từ
    người hiểu sai, người giải thích sai
    người phiên dịch sai