Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misinterpret /,misin'tɜ:prit/  

  • Động từ
    hiểu sai
    anh ta hiểu sai sự im lặng của cô ta coi đó là một sự đồng ý

    * Các từ tương tự:
    misinterpretation, misinterpreter