Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misguidelly /'mis'gaididli/  

  • phó từ
    bị hướng dẫn sai; bị làm lạc đường
    bị xui làm bậy