Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misguidedly /,mis'gaididli/  

  • Phó từ
    [một cách] bị lầm lạc (trong suy nghĩ)
    [một cách] dại dột (trong hành động)