Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misestimate /'mis'estimeit/  

  • Ngoại động từ
    đánh giá sai