Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscount /'mis'kaʊnt/  

 • Động từ
  đếm sai, tính sai
  thầy giáo đếm sai số học sinh
  Danh từ
  sự đếm sai, sự tính sai (nhất là số phiếu bầu)
  the miscount in the election results
  sự đếm sai số phiếu bầu